คู่มือการติดตั้ง Widget code ถนอมพิศ ระเบียบการสมัครเข้ารับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสเซอรี่
ReadyPlanet.com
dot dot
สมาคมเนอสเซอรี่
ระเบียบการ

    

             
                   เนอสเซอรี่   ระเบียบการ  เนอสเซอรี่                    
                                                                         
                                                             

                                                                 การสมัคร

               
 1. ผู้ปกครองเยี่ยมชมสถานที่ของเนอสเซอรี่  พูดคุยกับคุณครู พร้อมพาเด็กมาประเมินพัฒนาการเบื้องต้น  ก่อนเข้ารับบริการ 
 2. ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์นำเด็กเข้ามารับบริการฝากเลี้ยง พร้อมนัดวันเริ่มใช้บริการ 
 3. ผู้ปกครองนำเอกสารประกอบการสมัครพร้อมเขียนใบสมัคร  และแจ้งวันเริ่มฝากเลี้ยง
 4. ผู้ปกครองพาเด็กมาในวันที่นัดหมายพร้อมเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวซึ่งจะแจ้งให้ทราบ

    ในวันสมัคร                                                                                                        

                                             เนอสเซอรี่                          เนอสเซอรี่

 


                                          หลักฐานการสมัคร


                    
     1. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา - มารดา และของนักเรียนอย่างละ 1 ฉบับ 
                     2. สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา - มารดา อย่างละ 1 ฉบับ 
                     3. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
                     4. รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 1 นิ้ว คนละ 2 รูป 
                     5. รูปถ่ายเด็กขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป
                     6. สำเนาสมุดสุขภาพเด็ก 1 ชุด

 

     เนอสเซอรี่                                             

 

                      การรับส่ง

                             เนอสเซอรี่


1. ส่ง ตั้งแต่เวลา 07.00 น.  เป็นต้นไป

2. รับเด็กกลับบ้านภายในเวลา 18.00 น.  ถ้าเกินเวลามีค่าบริการเพิ่ม 100 บาท / ชั่วโมง

     เศษของ  15 นาที คิดเป็น   1 ชั่วโมง แต่ต้องไม่เกิน 20.00 น.

3. ผู้ปกครองแสดงบัตรรับส่งเด็ก และ  ลงชื่อรับ-ส่ง ทุกครั้ง

4. กรณีให้ผู้อื่นมารับเด็กแทน กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า  และผู้มารับเด็กต้องแสดงบัตรรับ-ส่งเด็ก

    พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้ง 

เนอสเซอรี่

                                   

                                                          การชำระค่าบริการ

                           เนอสเซอรี่


         • กรุณาชำระค่าบริการล่วงหน้าภายในวันที่ 1-5 ของทุกเดือน
         • กรณีที่มาระหว่างกลางเดือนให้ชำระค่าบริการเป็นรายวันล่วงหน้าถึงสิ้นเดือน 
         • เด็ก 1 ปีขึ้นไป มีค่าแรกเข้า 1,500 บาท 
         • การเลิกใช้บริการต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดือนใหม่อย่างน้อย 7 วัน
         • กรณีเลี้ยงไม่ครบกำหนด เนอสเซอรี่จะไม่คืนเงินให้ทุกกรณี

         

 

         ผู้ปกครองสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูล ได้ที่....... 

               02-5304915 ,  089-2335404

                        เนอสเซอรี่,เนอร์สเซอรี่

                                 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
       ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.

                                 สถานรับเลี้ยงเด็กถนอมพิศเบบี้โฮม

  ซอยลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310

 TEL. 02-5304915   , 086-9843636     Email t-babyhome@hotmail.com